Tìm kiếm văn bản
Từ khóa : >>Nâng cao
Số / ký hiệu: >>Cơ bản
Trích yếu :
Ngày ký Từ ngày : Đến ngày :
CQ ban hành: Người ký:
Loại văn bản: Hiệu lực văn bản:
Văn bản mới ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực
1353/QĐ-UBND 16/7/2019 Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần kinh tế tham gia của tỉnh Bạc Liêu Còn
13/2019/QĐ-UBND 16/7/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
04/2019/NQ-HĐND 12/7/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
02/2019/NQ-HĐND 12/7/2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu Còn
05/2019/NQ-HĐND 12/7/2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu Còn
01/2019/NQ-HĐND 12/7/2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về việc quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
03/2019/NQ-HĐND 12/7/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về việc quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
12/2019/QĐ-UBND 08/7/2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
169/QĐ-UBND 04/7/2019 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
07/CT-UBND 04/7/2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển heo, thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
161/QĐ-UBND 28/6/2019 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hòa Bình Còn
162/QĐ-UBND 28/6/2019 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Bạc Liêu Còn
157/QĐ-UBND 26/6/2019 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Giá Rai Còn
158/QĐ-UBND 26/6/2019 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phước Long Còn
10/2019/QĐ-UBND 26/6/2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ Còn
156/QĐ-UBND 26/6/2019 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Hải Còn
160/QĐ-UBND 26/6/2019 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Lợi Còn
11/2019/QĐ-UBND 26/6/2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
159/QĐ-UBND 26/6/2019 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân Còn
09/2019/QĐ-UBND 24/6/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
Trang :
1
Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc "Trích Khoản 5, Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật"
Quyết định số 32/QĐ-UBND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 32/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (tiếp theo Công báo số 01+02)Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.