Tìm kiếm văn bản
Từ khóa : >>Nâng cao
Số / ký hiệu: >>Cơ bản
Trích yếu :
Ngày ký Từ ngày : Đến ngày :
CQ ban hành: Người ký:
Loại văn bản: Hiệu lực văn bản:
Văn bản mới ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực
17/2020/QĐ-UBND 18/6/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
03/CT-UBND 15/6/2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 Còn
169/QĐ-UBND 15/6/2020 Quyết định số 169/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
16/2020/QĐ-UBND 04/6/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
59/KH-UBND 27/5/2020 Kế hoạch số 59/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
15/2020/QĐ-UBND 21/5/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Còn
14/2020/QĐ-UBND 20/5/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
13/2020/QĐ-UBND 14/5/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
51/KH-UBND 05/5/2020 Kế hoạch số 51/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Còn
50/KH-UBND 04/5/2020 Kế hoạch số 50/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020 Còn
12/2020/QĐ-UBND 29/4/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
11/2020/QĐ-UBND 28/4/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
10/2020/QĐ-UBND 26/3/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc ban hành giá sử dụng dịch vụ và cho thuê cơ sở hạ tầng tại Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
09/2020/QĐ-UBND 20/3/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
08/2020/QĐ-UBND 19/3/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
06/2020/QĐ-UBND 18/3/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
07/2020/QĐ-UBND 18/3/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về việc quy định bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
năm 2019 09/3/2020 Mục Lục Công báo số năm 2019 mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 Còn
01/2020/NQ-HĐND 06/3/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
02/2020/NQ-HĐND 06/3/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
Trang :
1
Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc "Trích Khoản 5, Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật"
Kế hoạch số 59/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 15/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 14/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuChỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025Quyết định số 169/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 13/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 32/QĐ-UBND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu