Tìm kiếm văn bản
Từ khóa : >>Nâng cao
Số / ký hiệu: >>Cơ bản
Trích yếu :
Ngày ký Từ ngày : Đến ngày :
CQ ban hành: Người ký:
Loại văn bản: Hiệu lực văn bản:
Văn bản mới ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực
06/2019/QĐ-UBND 09/5/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Còn
1625/UBND-NC 19/4/2019 Công văn số 1625/UBND-NC v/v đính chính phụ lục kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Còn
65/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Còn
69/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Còn
67/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Còn
66/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Còn
68/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Còn
70/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Còn
64/QĐ-UBND 08/4/2019 Quyết định số 64/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2019 Còn
05/2019/QĐ-UBND 04/4/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước của khóm, ấp và Bản quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
04/2019/QĐ-UBND 26/3/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu Còn
03/2019/QĐ-UBND 22/3/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
360/QĐ-UBND 04/3/2019 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Còn
348/QĐ-UBND 01/3/2019 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu kỳ 2014 - 2018 Còn
28/KH-UBND 26/02/2019 Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Còn
281/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2018 Còn
36/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định số 36/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng Quyết định năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
04/CT-UBND 12/02/2019 Chỉ thị số 04/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 Còn
128/QĐ-UBND 22/01/2019 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
02/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
Trang :
1
Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc "Trích Khoản 5, Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật"
Quyết định số 32/QĐ-UBND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 32/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (tiếp theo Công báo số 01+02)Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.