Tìm kiếm văn bản
Từ khóa : >>Nâng cao
Số / ký hiệu: >>Cơ bản
Trích yếu :
Ngày ký Từ ngày : Đến ngày :
CQ ban hành: Người ký:
Loại văn bản: Hiệu lực văn bản:
Văn bản mới ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực
32/2018/QĐ-UBND 28/12/2019 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
128/QĐ-UBND 22/01/2019 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
14/QĐ-UBND 17/01/2019 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
13/QĐ-UBND 16/01/2019 Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
12/QĐ-UBND 15/01/2019 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và mức hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia Còn
10/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu Còn
01/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
MỤC LỤC 04/01/2019 Mục Lục Công báo số MỤC LỤC mỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018 Còn
17/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu Còn
14/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và mức hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia Còn
10/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Còn
11/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
13/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về việc quy định nội dung chi và mức phân bổ kinh phí cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
16/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
15/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu Còn
12/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về việc quy định nội dung và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
30/2018/QĐ-UBND 30/11/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
29/2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
28/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
27/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
Trang :
1
Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc "Trích Khoản 5, Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật"
Quyết định số 32/QĐ-UBND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 32/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (tiếp theo Công báo số 01+02)Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.