Tìm kiếm văn bản
Từ khóa : >>Nâng cao
Số / ký hiệu: >>Cơ bản
Trích yếu :
Ngày ký Từ ngày : Đến ngày :
CQ ban hành: Người ký:
Loại văn bản: Hiệu lực văn bản:
Văn bản mới ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực
221/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định số 221/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu Còn
25/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Còn
208/QĐ-UBND 09/10/2018 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng; chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
24/2018/QĐ-UBND 28/9/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
23/2018/QĐ-UBND 25/9/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
198/QĐ-UBND 21/9/2018 Quyết định số 198/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Còn
21/2018/QĐ-UBND 17/9/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
22/2018/QĐ-UBND 17/9/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
140/QĐ-UBND 20/7/2018 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Còn
01/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
03/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Còn
02/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu Còn
08/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Còn
07/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
09/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng; chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
06/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn
04/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về việc quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu Còn
05/2018/NQ-HĐND 13/7/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Còn
113/QĐ-UBND 02/7/2018 Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Còn
115/QĐ-UBND 02/7/2018 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Còn
Trang :
1
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Quyết định số 32/QĐ-UBND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 32/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (tiếp theo Công báo số 01+02)Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 26/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bạc Liêu.