Tìm kiếm văn bản
Từ khóa : >>Nâng cao
Số / ký hiệu: >>Cơ bản
Trích yếu :
Ngày ký Từ ngày : Đến ngày :
CQ ban hành: Người ký:
Loại văn bản: Hiệu lực văn bản:
Công báo năm :
Ngày ban hành Trích yếu Trang
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/11/2022 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Đăng từ Công báo 15+16 đến số 17+18) 2
Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc "Trích Khoản 5, Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật"
Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn điện sau công tơQuyết định số 32/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 31/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 35/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 34/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 32/QĐ-UBND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 02/2019/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu