Tìm kiếm văn bản
Từ khóa : >>Nâng cao
Số / ký hiệu: >>Cơ bản
Trích yếu :
Ngày ký Từ ngày : Đến ngày :
CQ ban hành: Người ký:
Loại văn bản: Hiệu lực văn bản:
Công báo năm :
Ngày ban hành Trích yếu Trang
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 3
09/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2022 9
09/12/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2022 20
09/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022 35
09/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 61
09/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND về việc không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 65
09/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 67
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/12/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 69
30/11/2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 71
30/12/2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thiểu số thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 92
04/01/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 97
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2021 Công văn số 5613/UBND-NC đính chính văn bản 102
Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc "Trích Khoản 5, Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật"
Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 44/2021/QĐ-UBND Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thiểu số thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 42/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuCông văn số 5613/UBND-NC đính chính văn bảnNghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuNghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2022Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND Về việc không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 32/QĐ-UBND Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 23/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định số 164/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.